person_outline
search
hrendeitpt
  • Posted
  • Read 12092 times

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14),
Osnivačka skupština udruge Ne govoru mržnje-istinom protiv laži na sjednici
održanoj dana 24.01.2015. donijela je
S T A T U T
Ne govoru mržnje-istinom protiv laži

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o
- nazivu i sjedištu,
- zastupanju,
- izgledu pečata udruge,
- području djelovanja sukladno ciljevima,
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
- načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama
i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja
popisa članova,
- tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru,
opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu
sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
- izboru i opozivu likvidatora udruge
- prestanku postojanja udruge
- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom
- postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te
drugim pitanjima od značaja za udrugu
Članak 2.
Naziv udruge je: Ne govoru mržnje-istinom protiv laži
Skraćeni naziv udruge je: Ne govoru mržnje
Sjedište udruge je: Podstrana, Križine 1A
Udrugu zastupa predsjednik
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.
Članak 3.
Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Udruga je neprofitna pravna osoba.
Članak 4.
Udruga ima pečat.
Pečat udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s obodno upisanim nazivom udruge
na hrvatskom jeziku koji glasi: Govoru mržnje-istinom protiv laži, dok je u sredini
pečata ispisano Ne, a ispod sjedište udruge.

II PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 5.
Područje djelovanja udruge, sukladno ciljevima je demokratska politička kultura i
ljudska prava
Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja društvene
solidarnosti
Članak 6.
Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:
- promicanje i unapređivanje društvene solidarnosti, poticanje participativne
demokracije, praćenje javnih politika, javno informiranje i mediji, ispitivanje
javnog mijenja/ankete, promicanje istine i ne govoru mržnje,
- organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih
stručnih skupova o problemima,
- strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu,
te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
- ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
- izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu,
- obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja
utvrđenih Statutom sukladno zakonu.
Članak 7.
Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim
Statutom, posebno:
 pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima,
pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,webstranicama
 javnim priopćavanjem.
Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama
statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.
Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa
maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom
i drugim propisima, te kad je u pitanju poslovna tajna.

III ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 8.
Članom udruge mogu postati fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.
Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg
imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o
učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik a za osobe s na
vršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno.
Redovnim članom udruge mogu postati osobe iz stavka 1. članka 9. Statuta koje su
zainteresirane za rad u udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata
udruge.
Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za
prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu.
Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu
udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela
udruge.
Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim
radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Predsjednika.
Članak 9.
Članom Udruge se postaje upisom u popis članova, potpisivanjem pristupnice kojim
se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik udruge. Odluku o prijemu
donosi Predsjednik, a članom se postaje upisom u popis članova.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži
slijedeće podatke:
- o osobnom imenu (nazivu)
- OIB-u
- datumu rođenje
- datumu pristupanja udruzi
- kategoriji članstva
- datumu prestanka članstva u udruzi, te
- druge podatke.
Članak 10.
Prava i obveze članova su:
 bavljenje aktivnostima Udruge,
 sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 plaćanje članarine,
 davati prijedloge i mišljenja na rad tijela udruge
 nadzirati rad udruge
 čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
Članak 11.
Članstvo u udruzi prestaje:
 dragovoljnim istupom
 neplaćanjem članarine
 isključenjem
 smrću
Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi
interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu ili zbog
neplaćanja članarine za tekuću godinu.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati
članarinu za tekuću godinu i u slučaju smrti.
Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u
roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini
Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

IV TIJELA UDRUGE
Članak 12.
Tijela udruge su:
 Skupština
 Predsjednik
 Zamjenik predsjednika
 tajnik
 likvidator

SKUPŠTINA
Članak 13.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno
sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom
udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za
zastupanje pravne osobe.
Članak 14.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda
jednom u tijeku godine dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri
godine.
Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i
mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova
Udruge ili Predsjednik.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni
red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave
zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će
predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan
održavanja sjednice).
Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.
U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu
Skupštine može sazvati zamjenik predsjednika ili tajnik.
Članak 15.
Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će
na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati
sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Članak 16.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije
određena posebna većina.
Članak 17.
Skupština udruge:
- Usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
- bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
- bira i razrješava druga tijela udruge
- bira i opoziva likvidatora udruge
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja
udruga
- usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o
radu za prethodnu kalendarsku godinu
- usvaja godišnje financijsko izvješće
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku
rada i raspodjeli preostale imovine udruge
- donosi odluku o statusnim promjenama
- odlučuje o promjeni sjedišta udruge
- odlučuje o promjeni pečata udruge
- odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz
članstva u drugom stupnju
- te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost
drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK
Članak 18.
Udruga ima predsjednika.
Predsjednika bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od četiri
godine.
Predsjednik udruge:
- zastupa i predstavlja udrugu
- saziva sjednice upravnog odbora i predlaže dnevni red
- odgovara za pravilan i zakonit rad udruge
- vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
- podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne
uprave
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.
Članak 19.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
zamjenik predsjednika. Mandat zamjenika predsjednika je četiri godine.

TAJNIK
Članak 20.
Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština između članova udruge na mandat od četiri
godine.
Tajnik udruge:
- obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi.
- vodi registar članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje,
- obavlja i druge poslove za potreba Skupštine i Upravnog odbora.
Članak 21.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu
osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća,
vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Članak 22.
Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik
udruživanje neovisno o području svog djelovanje.
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci,klubovi) u skladu
sa Statutom. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine
udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

LIKVIDATOR
Članak 23.
Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština.
Likvidator može biti osoba/pravna osoba član udruge ili osoba koja nije član udruge.
Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge u visini
koju određuje Skupština na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem
likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje
do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. (čl. 50)

V PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 24.
Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:
1. odluka skupštine o prestanku udruge
2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela
udruge razdvajanjem
3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje
redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge
5. pokretanje stečajnog postupka
6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog
za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od
nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.
U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu
podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8
(osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju
stečajnog postupka.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o
prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja
članova Skupštine Udruge.

VI IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE
Članak 25.
Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva stečena uplatom članarina,
- dobrovoljni prilozi i darovi
- novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
- financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna
jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova
- pokretne stvari,
- nekretnine,
- druga imovinska prava.
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje
djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.
Članak 26.
Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz
javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i
korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice
obavještava i širu javnost.
Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih
programa ili projekata.

VII RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U
SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE
Članak 27.
U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i
troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili
zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine
sukladno statutu.
Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge,
osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VIII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 28.
Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova
udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u
cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između
članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji
donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje
odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko
pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu
odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi
spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi
nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom
arbitražnog vijeća.

IX FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE
Članak 29.
Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema
propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva
neprofitnih organizacija.

X ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU
Članak 30.
Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge
prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI NADZOR
Članak 31.
Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge,
ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti
uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog
zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30
dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge .

XII STATUSNE PROMJENE
Članak 32.
O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17. ovog Statuta.
Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća
iskazuju negativan rezultat.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova
ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.
Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od
strane nadležnog tijela državne uprave.

U Splitu, 24.01.2015. godine

PREDSJEDNICA UDRUGE
Željana Vrkić

Naša facebook stranica: Ne govoru mržnje-istinom protiv laži - IPL Podstrana

https://www.facebook.com/IPLPodstrana/

 

(3 votes)

Leave a comment

Donirajte

Amount:

donacijaTko radi u interesu čovjeka i društva nema razloga bilo što kriti niti misliti što je rekao ili napisao. Zato prozivamo sve one političare koji rade protiv društva i čovjeka, pišemo o GMO-u, Chemtrailsu, CETA-i, privatizaciji Voda, Šuma, Putnih koridora, Porezu na nekretnine, Čipiranju, Ovrhama...
Portal 'istinom protiv laži', čitaju stari i mladi iz Hrvatske, regije i mnogih drugih država i najbrži je rastući portal u Hrvatskoj. Samo dragom Bogu i svojim čitateljima dužni smo polagati račune.
Podržite nas, savjetujte, predlažite teme, komentirajte sadržaje bez govora mržnje, pošaljite svoju istinu. Mi ćemo je objaviti!
Žiro račun: HR3423900011100917540   Swift HPBZHR2